Algemene voorwaarden

Waar ga je mee akkoorD?

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor BRUTAAL. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke
bevestiging.

Artikel 2. Offertes
Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt
alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door
de opdrachtgever, via mail.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie
BRUTAAL. garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen
De opdrachtgever heeft recht op 1 aanpassing en/of herziening, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de
oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals
vermeld in de offerte. Meerdere aanpassingen/herzieningen, buiten de eerste, vallen onder het normale uurtarief en zullen worden gefactureerd, tenzij anders expliciet overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsrechten
De geleverde teksten blijven eigendom van BRUTAAL. tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.

Artikel 6. Geheimhouding
Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van BRUTAAL. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywritingbureau wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten
Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst. Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. BRUTAAL. is maar aansprakelijk voor
het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie en betaling
De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat
wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd. Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de afzender of door overschrijving op de bankrekening: BE64 7330 6461 3952.

De factuur moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en
zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per 30 kalenderdagen, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een
forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 10. Voorschotten
Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot tot 50% worden gevraagd, tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer (bv. tussentijdse facturen).

Artikel 11. Wijziging opdracht
Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken
opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van BRUTAAL. aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever
Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan BRUTAAL. de
verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs
Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid
De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

BRUTAAL. bedenkt en (her)schrijft eigenwijze copywriting voor merken met een scherp kantje. 

 

Copyright © 2022 – BRUTAAL | Algemene voorwaarden | Privacybeleid